Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

VESISTÖTARKKAILU

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) valvoo kuormitus- ja velvoitetarkkailuja.  Vesistöjen kunnon parantaminen on määritelty yhdeksi alueellisesksi pitkän tähtäimen tavoitteeksi.

  • Uimavesien hygieenisestä laadusta ja sinilevien esiintymisestä saa tietoa ympäristöterveysvalvonnasta.

Omaehtoinen seuranta

Vesistön rannoilla olevat asukkaat ovat yleensä vesistönsä parhaita tuntijoita. Seuraavien menetelmien käyttö on yksinkertaista ja antaa kuvaa vesistön tilan muutoksista. Havaintotuloksista kannattaa pitää päiväkirjaa. On hyvä muistaa, että luontaisestikin vedenlaatu vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Saman kesänkin aikana vesistön esim. järven vedenlaatu voi vaihdella paljon eri osissa vesistöä. Mitä pitemmältä ajanjaksolta havaintoja on sitä paremman kokonaiskuvan vesistön tilasta ja kehityksestä saa.

Näkösyvyys

Näkösyvyys kertoo veden kirkkaudesta. Epäsuorasti näkösyvyyden heikentyminen kertoo rehevöitymisestä eli rehevöitynyt vesi samenee levien runsastuessa. Näkösyvyyden havaintopisteitä on hyvä olla useita eri paikoissa vesistöä. Havaintopisteitä voisi olla esimerkiksi syvänteen kohdalla ja selkävesillä sekä aluilla, joissa rehevöitymisen ensimmäiset merkit näkyvät, kuten vesistöön laskevien jokien, ojien, purojen suut, jätevesien purkujen lähialueet ja lahden pohjukat. Näin saadaan hyvä kokonaiskuva vesistön vedenlaadunvaihteluista.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet näkösyvyyden mittaamisesta

Vesikasvillisuus

Vesikasvillisuus käyttää veteen tulevia ravinteita. Rantavyöhykkeen vesikasvillisuus sitoo valuma-alueelta tulevia ravinteita, ehkäisee eroosiota, toimii kalojen lisääntymisalueena ja vesilintujen pesimis-, suoja- ja ravinnonhankinta-alueena. Terveessä järvessä vesikasvilajisto on monipuolista ja alueellisesti vaihtelevaa.

Ravinnemäärän ja levien lisääntyessä vesistön näkösyvyys pienenee ja syvemmällä olevat kasvit eivät saa enää tarpeeksi valoa. Pohjakasvillisuus vähenee ja vesikasvillisuuden alaraja nousee lähemmäs rantaa.

Kuinka vesikasvillisuus ilmentää rehevöitymistä:

  • irtokellujat kuten limaskat lisääntyvät
  • pohjaruusukekasvit, kuten nuottaruoho häviävät
  • osmankäämikasvustot lisääntyvät
  • järviruokokasvustot leviävät ja tihenevät
  • ulpukka- tai lummekasvustot tihenevät ja yksittäisten lehtien koko kasvaa
  • vesikasvillisuuden alaraja nousee

Paras aika kasvillisuuden havainnointiin on heinä-elokuu, jolloin kasvillisuus on runsaimmillaan.

Vedenkorkeus

Vedenkorkeuden voimakkaat vaihtelut haittaavat vesikasveja ja lisäävät rannan kulumista, joka edesauttaa lisäravinteiden kulkeutumista järveen.

Vedenkorkeuteen tarkoitetun asteikon voi rakentaa sellaisena kuin haluaa. Kiinnittäminen tulee tehdä liikkumattomaan alustaan, kuten kallioon, kiveen, siltaan tai muuhun liikkumattomaan alustaan. Vedenkorkeus luetaan mittarista senttimetrin tarkkuudella. Lukeminen suositellaan tehtäväksi aamulla.

Vedenkorkeuden normaalia vaihtelua aiheuttaa vesistöön tuleva vesimäärä, haihdunta, lasku-uoman vetokyky sekä vesistöön mahdollisesti rakennettu säännöstely- tai pohjapato.

Levätarkkailu

Kaikissa vesistöissä on leviä, jotka ovat mikroskooppisen pieniä. Kasvaneiden ravinnemäärien myötä haitallisena pidettävät leväkukinnot ovat yleistyneet. Yleisimpiä leväkukintojen muodostajia ovat sinilevät, joista osa voi muodostaa terveydelle haitallisia myrkkyjä. Levien määrä vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Leviä esiintyy eniten keväällä ja alkukesästä vesistöissä, joissa on runsaasti ravinteita. Levähavainnointi kannattaa tehdä aina samalta paikalta joko rannalta tai veneestä.

Levähavainnoinnissa voidaan käyttää seuraavaa runsausasteikkoa:
0 = Ei levää. Veden pinnalla tai rannan vesirajassa ei ole havaittavissa levää.
1 = Vähän levää. Levää havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan.
2 = Runsaasti levää. Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasautumia.
3 = Erittäin runsaasti levää. Levä muodostaa laajoja lauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Suomen ympäristökeskuksen kansalaisten levälinja (01080 8898) vastaa leväkysymyksiin kesäkuun alusta elokuun loppuun arkipäivisin klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00.

Havaintoja leväkukinnoista voi ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY:n seuraaville henkilöille Katarina Martonen, puh. 0400 950 545 tai Anssi Teppo, puh. 040 595 4244 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

-Lähde: Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätalousministeriö (2000), Esite: Tarkkaile kotijärveäsi- Havaitse ajoissa haitallinen rehevöityminen

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000