YMPÄRISTÖLUVAT JA -ILMOITUKSET

Ympäristölupa

Ympäristölupa tarvitaan pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Tarkemmin luvanvaraiset toiminnat on määritelty ympäristönsuojelulain liitteessä. Lisäksi toiminta voi olla luvanvaraista, vaikka kyseistä toimintaa ei ole lain liitteessä mainittu tai se on mainittua vähäisempää. Toiminnan ympäristölupavelvollisuuden perusteena voi olla se, että toiminta saattaa aiheuttaa naapureille kohtuutonta rasitusta, toiminta sijaitsee pohjavesialueella tai toiminta saattaa aiheuttaa vesistön, ojan, lähteen tai noro pilaantumista.

Ympäristölupaviranomaisina toimivat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja valtion aluehallintoviranomaiset (AVI). Tehtäväjako on määritelty asetuksessa. 

Jos toiminnasta saattaa aiheutua melua, pölyä, päästöjä ilmaan, päästöjä vesiin tai maaperään, on selkeintä varmistaa toiminnan luvanvaraisuus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai esim. ELY-keskukselta tai aluehallintoviranomaiselta.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat mm.
 • pintakäsittelylaitos
 • metsäteollisuus ja metalliteollisuus
 • energiantuotannon suuryksiköt
 • meijeri, teurastamo, elintarviketehdas
 • rehutehdas, perunan ja juuresten käsittelytehdas
 • eläinsuojat, kalankasvatus, turkistarhat
 • kallionlouhinta ja murskaus
 • turvetuotanto
 • betoniasema ja betonituotetehdas
 • linja-autojen, kuorma-autojen tai työkoneiden varikko
 • jätevedenpuhdistamo
 • moottoriurheilurata
 • ulkona sijaitseva ampumarata
 • ammattimainen tai laitosmainen jätteiden käsittely
 • autopurkamo
 • maankaatopaikka
 • krematorio, lemmieläinten polttolaitos
Ympäristölautakunnan antamat ympäristölupapäätökset alkaen vuodesta 2010 löytyvät täältä.

 Ympäristöluvan hakeminen

YMPÄRISTÖLUPALOMAKKEET

Ennen luvan hakemista kannattaa ottaa yhteyttä lupaviranomaiseen ja etukäteen keskustella hakemisen perusteista ja hakemukseen vaadittavista tiedoista.

Rekisteröinti

Tietyt aikaisemmin ympäristöluvanvaraiset toiminnat voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä ympäristölupamenettelyn sijasta kevyemmällä rekisteröintimenettelyllä. Tällaisia toimintoja ovat:

Ohjeet ja lomakkeet

Ilmoitukset

Vaikutuksiltaan vähäisemmistä ja lyhytkestoisemmista toimista tulee lainsäädännön perusteella tehdä ilmoitus ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle. Tarpeen mukaan viranomainen voi antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä toiminnan jätelain mukaisten velvollisuuksien järjestämisestä.

Ympäristönsuojelulain mukaisia kunnalle tehtäviä ilmoituksia ovat:

Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY) tehtävät ilmoitukset:

Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on asiasta välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

 

sivua päivitetty  10.2.2016 ny-k