Sivukartta | Haku | Tulosta   | Kirjaudu  
Etusivu Ajankohtaista Yhteystiedot Lomakkeet Palveluhakemisto Palvelumaksut Palaute

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet:

 • Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioonotetuksi sosiaalihuollon toteutuksessa kunnioittaen hänen yksityisyyttään sekä itsemääräämis- ja osallistumisoikeuttaan.
 • Oikeus saada ymmärrettävällä tavalla selvitys palvelu- ja toimenpidevaihtoehdoista sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
 • Oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä.
 • Oikeus saada palvelu- ja hoitosuunnitelma sosiaalihuollon toteutuksesta.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • Oikeus saada tietää miksi ja mihin tarkoitukseen häntä koskevia tietoja tarvitaan.
 • Oikeus asiakirjasalaisuuteen ja sosiaalihuollon työntekijöiden vaitioloon.
 • Oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
 • Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä sosiaalihuollon asioissa ja avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Asiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet:

 • Oikeus hyvään hoitoon ja asianmukaiseen kohteluun kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan, ihmisarvoa, yksityisyyttä ja vakaumustaan.
 • Oikeus terveydentilan edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon ilman syrjintää ja henkilökohtaiset tarpeet, kulttuuri ja äidinkieli huomioiden.
 • Oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai hoidosta.
 • Oikeus saada ymmärrettävällä tavalla selvitys terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksesta sekä muista hoitoon liittyvistä seikoista kuten hoitoon jonottamisen syy ja arvioitukesto.
 • Oikeus saada tarvittaessa tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • Oikeus saada tietää miksi ja mihin tarkoitukseen häntä koskevia tietoja tarvitaan.
 • Oikeus asiakirjasalaisuuteen ja sosiaalihuollon työntekijöiden vaitioloon.
 • Oikeus tehdä muistutus hoidostaan tai kohtelustaan hoitoyksikön johtavalle viranhaltijalle.
 • Velvollisuus antaa terveydenhuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista, toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi, neuvoo potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä ongelmatapauksissa ja avustaa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Ohjeet

LLKY:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

LLKY:n henkilöstön
tietoturvaohjeet

LLKY:n käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma

Rekisteriselosteet

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Käyttäjälokitietojen selvityspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Sosiaalihuollon asiakkaan muistutus

Terveydenhuollon asiakkaan muistutus

Potilasvahinkoilmoitus

Lisätietoa

Sosiaaliasiamiespalvelut

Potilasasiamiespalvelut

Tietosuojavastaava

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(Finlex)

Tietosuojalaki
(Finlex) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

 

  

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä • Hallintoaukio • PL 100, 61801 KAUHAJOKI • (06) 2413 2000