Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
Arkisin klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
Viikonloppuisin klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Hallinto / Strategiat, säännöt ja raportit / palkkiot

Palkkiot luottamustehtävistä ja kokouksista 1.1.2009 lähtien

Hallintosäännön 53 § mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän toimielimen kokouksista suoritetaan niihin
kuuluville kaikille jäsenille ja edustajille palkkiota yhtymäkokouksen päättämien perusteiden mukaisesti.

Kokouspalkkiot

Hallintosäännön 54 § mukaisesti johtokunnan, tarkastuslautakunnan, perusturvalautakunnan ja ympäristö-
lautakunnan puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota yhtymäkokouksen
päättämien perusteiden mukaisesti.

Yhtymäkokouksen hyväksymät palkkioiden perusteet 1.1.2009 lähtien:

Kokouspalkkiot
yhtymäkokous, johtokunta, johtokunnan jaosto 100 e
tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta sekä niiden jaostot 80 e
toimikunnat ja muut toimielimet 60 e

Toimielimen puheenjohtajana toimineelle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 %:lla korotettuna.
Varapuheenjohtajan korotettu palkkio maksetaan kokouksessa puheenjohtajana toimineelle, jos hän on
johtanut puhetta vähintään kahdessa asiakohdassa tai yhteensä yli tunnin ajan.

Jos kokous tai seminaari kestää yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna laskettuna
peruspalkkiosta.
Jos samana kalenterivuorokautena pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous tai katselmus,
katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.

Puheenjohtajan vuosipalkkiot
johtokunta 3 000 e
tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta 1 000 e

Vuosipalkkio sisältää korvauksen oman puhelimen käytöstä sekä osallistumisesta liikelaitoskuntayhtymän
edustajana henkilöiden merkkipäiville.
Puheenjohtajan toimiessa vain osan vuodesta, hänelle ja varapuheenjohtajalle maksetaan vähintään kuukauden
toimiaikaa vastaava osuus vuosipalkkiosta.

Muu kokouspalkkio
Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon liikelaitoskuntayhtymän toimielimen jäsen
osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan palkkiota 60 e

Toimituspäiväpalkkio
Yhtymäkokouksen ja johtokunnan sekä lautakuntien puheenjohtajistolle sekä liikelaitoskuntayhtymän edustajaksi
valituille maksetaan toimimisesta liikelaitoskuntayhtymän edustajana toimituspäiväpalkkiona 60 e/pv

Pöytäkirjan tarkastuspalkkio
Erillisestä hallintoelimen pöytäkirjan tarkastuksesta maksetaan pöytäkirjantarkastajille tarkastuspalkkio 25 e
Lisäksi maksetaan matkat ja mahdollinen ansionmenetyskorvaus.

Palkkion maksuajankohta
Tässä säännössä mainitut kaikki palkkiot maksetaan neljännesvuosittain. Vuosipalkkio maksetaan puolivuosittain.

Matkakustannukset

Hallintosäännön 55 § mukaisesti luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi
tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvaukset soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen
mukaisesti.

Ansionmenetysten ja kustannusten korvaus

Hallintosäännön 56 § mukaisesti luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai
muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenteri-
vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on yhtymäkokouksen määrittelemien perusteiden mukainen.

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä
kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen
hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Luottamus-
henkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa
toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta
aiheutuneista kustannuksista.

Työnantajan ilmoitusta ansionmenetyksestä ei tarvitse esittää joka kerta erikseen.

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään yhtymäkokouksen päätöksen
mukainen. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamus-
toimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille,
jolle laskun hyväksyminen kuuluu.

 

Tämä ohje on yhtäpitävä Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
hallintosäännön ja yhtymäkokouksen
päätöksen 18.12.2008 § 22b kanssa, todistaa

Anne Alavillamo
hallintosihteeri