Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Perhekeskus / Lastensuojelu / Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuolto

Kuka voi ottaa yhteyttä?

Vanhempi voi ottaa yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään (esim. puhelimitse), kun perheessä on vaikeuksia, vanhemmat ovat uupuneita tai vanhemmat ovat huolissaan lapsestaan ja tarvitsevat tukea perhetilanteensa selvittelyssä.

Lapsi tai nuori voi itse olla yhteydessä, kun hän kokee turvattomuutta esimerkiksi vanhempien alkoholinkäytön, perheväkivallan tai muiden ristiriitojen vuoksi.

Kuka tahansa yksityinen henkilö voi olla yhteydessä sosiaalityöntekijään, kun on huolissaan lapsen tai perheen tilanteesta, esimerkiksi päihteiden käytön, mielenterveysongelmien tai lapsen hoidon laiminlyönnin vuoksi.

Viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (LSL 25 §)

 Lastensuojelun työskentely käynnistyy lastensuojeluilmoituksesta/hakemuksesta, joiden kiireellisyyden lastensuojelun sosiaalityöntekijä tarkistaa. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen takia tai lapsen oma käytös aiheuttaa vaaraa.

Mitä tapahtuu lastensuojeluilmoituksen jälkeen?

Lastensuojeluilmoituksen tultua sosiaalitoimistoon lastensuojelun sosiaalityöntekijän on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys. Lastensuojeluilmoitus ei tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta automaattisesti. Lapsen asiakkuus alkaa siitä, jos ryhdytään välittömiin toimiin tai päätetään tehdä tarkempi selvitys. Silloin kun tehdään tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys, lapsen kasvuoloja kartoitetaan yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien (esim. neuvola, päivähoito, koulu) kanssa. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa

Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen jälkeen sosiaalityöntekijä päättää, jatkuuko lastensuojelun asiakkuus. Tarvittaessa perhe voidaan ohjata muiden palvelujen piiriin, esim. perheneuvolaan. Lastensuojeluasiakkuuden jatkuessa asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, johon kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tukitoimien ajanjakso. Tavoitteiden saavutettua lastensuojeluasiakkuus voidaan päättää. Jos asiakkuus päättyy, siitä ilmoitetaan lapselle ja perheelle.

Linkki lastensuojeluilmoitukseen

 Avohuollon tukitoimia voivat olla

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on perheelle maksuton avohuollon tukitoimi.
Perhetyö perustuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän päätökseen sekä perheen kanssa yhteisesti laadittuun lastensuojelun asiakassuunnitelmaan ja perhetyön suunnitelmaan. Palvelu on tarkoitettu lastensuojelun avohuollossa asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen. Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Perhetyössä korostuvat perheiden elämänhallinnan ja omien vimmavarojen käyttöönoton tuki sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn. Perhetyön tavoitteena on myös ehkäistä vaikeiden kriisien syntymistä, auttaa jo vaikeiden kriisien selvittämisessä sekä vaikeissa ongelmatilanteissa.
Perhetyötä voidaan toteuttaa perhetapaamisina, perheen ja lapsen keskusteluina, kerho- ja ryhmätoimintana sekä perhekuntoutuksena.
Perhetyössä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Lapsiperheiden lastensuojelun perhetyöhön voi tutustua liikelaitoskuntayhtymän perhetyön sivuston kautta

Yhteydenotot oman alueen sosiaalityöntekijään.