Lääkäreiden vastaanotto

Kiirevastaanotto ajanvaraus puh. 06 2413 3200
ma-pe klo 8-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)
la-su klo 10-20 (ovet sulkeutuvat klo 19)

Ei-kiireellinen ajanvaraus ma-pe klo 8-15
puh. 06 2413 3220

Ajanvaraus sähköisesti
 

Eläinlääkäripäivystys

puh. 0600 12202, arkisin klo 16.15 - 8.00
Viikonloppupäivystys pe klo 16.15-ma klo 8

Koronavirus - tietoa ja ohjeita

Polku: / Palvelut / Ikäihmisten palvelut / IkäLuotsi / Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

ILMOITTAMINEN IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUNTARPEESTA

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun on herännyt huoli iäkkäästä henkilöstä tai kun hän ei itse kykene hakemaan apua.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012

25 § Ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Sekä lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

On syytä huolestua iäkkään henkilön hyvinvoinnista esimerkiksi silloin, kun
· iäkäs henkilö ei selviydy käytössään olevilla palveluilla mm. ravitsemuksen turvaamisesta, lääkehuollosta, hygienianhoidosta
· iäkäs henkilö asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset
· iäkäs henkilö ei enää selviydy itsenäisesti asioidensa hoidosta
· iäkäs henkilö ei osaa tai pysty hakeutumaan tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin
· iäkästä henkilöä kohdellaan kaltoin
· iäkäs henkilö käyttää päihteitä kohtuuttomasti vaarantaen oman terveytensä
· iäkäs henkilö vaarantaa oman turvallisuutensa tai terveytensä
· iäkkäällä henkilöllä on ilmeinen tarve apuvälineille

Ilmoituksen voi tehdä joko viranomainen tai yksityishenkilö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla lain mukaan on velvollisuus tehdä ilmoitus salassapitosäännösten estämättä. Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

ILMOITUKSEN TEKEMINEN

Ilmoitus tehdään kiireellisissä tapauksissa ensisijaisesti puhelimitse IkäLuotsiin ma-pe klo 9.00-14.00, puh. 040 657 0040. Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Muina aikoina voit jättää viestin.

Kiireettömissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä seuraavana arkipäivänä lomakkeella. Kirjalliset ilmoitukset osoitetaan IkäLuotsiin osoitteella IkäLuotsi, Hallintoaukio/PL 100, 61801 Kauhajoki